Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ)

Διεύθυνση: Ερμού 4, 81 131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22 510 29 400 – 29 577
FAX: +30 22 510 29 577
e-mail: inquiries@etal.gr
Website: www.etal-sa.gr