Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, 62 121 Σέρρες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 23 210 64 402 - 3
FAX: +30 23 210 99 639
e-mail: leader@aneser.gr & info@aneser.gr
Website: www.aneser.gr