Αναπτυξιακή Δράμας ΑΑΕ ΟΤΑ

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 133 Δράμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 25 210 47 610 – 47 611
FAX: +30 25 210 47 612
e-mail: aned@otenet.gr
Website: www.aned.gr